Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:

Prawo

USTAWY

  1. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391)
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 )
  4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638)

INNE DOKUMENTY

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027

 

UCHWAŁY RADY GMINY WIELISZEW

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty - dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty

Regulamnin utrzymania czystości i porządku w gminie

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

 

 

wieliszew