Jesteś tutaj:
  • Start

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieliszew

Od lutego 2019 r. w gminie Wieliszew będą obowiązywały nowe, wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Konieczność podwyżki wynika z rosnących kosztów za odbiór odpadów komunalnych, a także z braku uregulowania rynku w tym zakresie. 

Władze gminy przy obliczaniu nowej stawki kierowały się obecną sytuacją rynkową. Stawki zostały obliczone w sposób zapewniający faktyczne pokrycie kosztów odbioru odpadów. Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów, co oznacza, że gmina ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych. Zatem środki z wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat służą wyłącznie pokryciu funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych. Koszt związany z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieliszew w 2014 r. wyniósł 1 399 701,05 zł, w 2017 r. 1 558 798,20 zł natomiast w 2018 r. już 2 567 999,16 zł. Rozeznanie rynku pozwala przypuszczać, że niniejsze koszty mogą osiągnąć znacznie większy poziom, do  5 000 000 zł w 2019 r., przy czym wpływy z opłat od mieszkańców nieruchomości zamieszkiwanych na stałe, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i firm w 2018 roku wyniosły 2 122 002,27 zł.

Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy. Szczególny wpływ na rynek odbioru odpadów ma rejonizacja odbioru i przetwarzania odpadów. Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami województwo zostało podzielone na regiony gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. RGOK). Odpady zmieszane komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania, mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu. Dla każdego regionu wskazano konkretne instalacje (tzw. RIPOK) do jego obsługi. Każda z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dokonuje zagospodarowania 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych w określonej cenie. Na początku 2017 r. stawki te wynosiły około 270 zł za tonę,  natomiast w ciągu ostatniego roku drastycznie wzrosły, w zależności od regionu – nawet do 450 zł za tonę. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji opiera się na zapisach uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami, w którym zawarto wykaz instalacji do przetwarzania odpadów. Obowiązująca regionalizacja w tym zakresie uniemożliwia szukanie tańszych miejsc odbioru śmieci.

Ponadto znacząco wzrosły tzw. opłaty marszałkowskie, czyli opłaty ponoszone przez operatorów RIPOK za korzystanie ze środowiska. Stawki opłat są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. W 2018 r. stawki za składowanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych wynosiły 140 zł/Mg, natomiast już w 2018 r. stawkę ustalono na poziomie 170 zł/Mg, a w 2020 stawka wzrośnie do 270 zł/Mg. Spowodowało to drastyczny wzrost kosztów przetwarzania odpadów w RIPOK. Problemem, jest także nieprawidłowo prowadzona segregacja lub jej brak. W wielu gospodarstwach domowych odpady nie są segregowane lub segregowane są w niewłaściwy sposób, co znacznie zwiększa ilość odpadów zmieszanych trafiających do RIPOK. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych jest znacznie kosztowniejsze niż odpadów zbieranych w sposób selektywny. Dlatego też, stawki zostały tak ustalone, aby zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów.

Kolejnym czynnikiem jest ciągły wzrost konsumpcji, a co za tym idzie wzrost ilości powstających odpadów.

Wszystkie te czynniki powodują, iż rosną ceny w firmach, które zajmują się odbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Analizując rynek gospodarki odpadami komunalnymi władze gminy dołożyły wszelkich starań, aby zaproponowane stawki były jak najkorzystniejsze dla mieszkańców. Warto podkreślić, że w Gminie Wieliszew stawki za gospodarowanie odpadami nie były zmieniane od 2013 r. Jednak, aby system odbioru odpadów komunalnych funkcjonował prawidłowo i zgodnie z zapisami prawnymi nieuchronna była podwyżka stawek. Istotne jest również to, iż większość decyzji dotyczących zasad działania systemu gospodarki odpadami zapada na wyższych szczeblach administracji. Szczególnymi uprawnieniami w tym zakresie dysponuje marszałek województwa.

O nowych stawkach mieszkańcy zostaną powiadomieni poprzez zawiadomienia, które będą wysłane przez Gminę Wieliszew.

Czysta gmina ulotka nowe stawki2

SMOG

ulotka antysmogowa1

         Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności powietrza, czyli mgły. Niska temperatura powietrza sprawia, że palone są w piecach duże ilości biomasy, w tym nierzadko śmieci, które są bardziej szkodliwe niż jakiekolwiek paliwo.

Czytaj dalej

Reklamacje nieodebranych odpadów komunalnych

Informujemy, że reklamacje z nieruchomosci zamieszkałych oraz firm, należy skłądać w ciągu 2 dni roboczych od dnia odbioru odpadów.

Osoby posiadające działki letniskowe (deklaracja ryczałtowa) mają 5 dni roboczych na zgłoszenie reklamacji.

Program Czyste Powietrze

Ruszył Program Czyste Powietrze !

W ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie. 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Zapraszamy na spotkanie informacyjneorganizowane przez Ministerstwo Środowiska, które odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 18:00 w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie

Uwaga! 1 lipca br. wszedł w życie zakaz spalania paliw wskazanych w mazowieckiej uchwale antysmogowej

 

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających (na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem 500 zł lub grzywną do 5000 zł, a udaremnienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 k.k.

Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów. Nie karm smogu, wybieraj opał dobrej jakości!

wieliszew