Jesteś tutaj:
 • Start

Piesek

Piesek błąka się po osiedlu Royal w Wieliszewie. Poszukiwany właściciel. Kontakt 22 782-22-32, 797-004-909

pies

Odbiór odpadów

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że odpady należy wystawiać przed posesje do godziny 7 rano w dniu odbioru odpadów. Reklamacje odpadów, które zostały wystawione po godzinie 7 rano mogą nie być uwzględniane. Proszę również pamiętać, że reklamacje należy składać w najbliższym dniu roboczym, po nie wykonaniu usługi.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od dnia 18 sierpnia 2017 r. uległy zmianie godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Modlińskiej 23A w Wieliszewie. 

 

Poniedziałek: 10:00-18:00

Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Sobota: 9:00-13:00

NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW

Od dnia 17 czerwca obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza zasady usuwania drzew.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie każde planowane usunięcie drzew
i krzewów (na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) nieruchomości nieleśnych tj. grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i in. stanowiących własność osób fizycznych wymagało będzie zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:

 • stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane
  z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in.

Kiedy nie trzeba zgłaszać chęci wycinki drzew

Art. 83e ustawy o ochronie przyrody wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie wymaga zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:
drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,

 • drzewa i krzewy owocowe,
 • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
 • krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

Procedura uzyskania zezwolenia

Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza podane powyżej wymiary i drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia drzewa zgłosić do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin w ciągu 14 dni organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. W praktyce termin ten będzie nieco dłuższy - bowiem 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

Należy pamiętać, że w przypadku dokonania zgłoszenia drzewa należy wyciąć przed upływem 6 miesięcy od oględzin.

Kiedy należy się spodziewać sprzeciwu?

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

 1. a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 2. b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,
 4. d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

Organ wnosi sprzeciw:

 1. a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

Zwolnienie z opłaty za usunięcie drzewa dopiero po upływie 5 lat

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Kary za wycinkę drzewa bez zgłoszenia

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy) pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia, w przypadkach gdy jest ono wymagane obarczone jest administracyjną karą pieniężną! Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez Ministra Środowiska. Do czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody).

Inne zmiany

Ustawa zobowiązała ministra właściwego ds. środowiska do wydania rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody - do tej pory przepisy przewidywały jedynie możliwość wydania takiego aktu, a nie obowiązek. Minister będzie miał 6 miesięcy na przygotowanie tych przepisów.

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

wieliszew